Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab

Dette dokument indeholder virksomhedens nøgleoplysninger og forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne gælder for de sager, vi påtager os at løse for vores klienter, medmindre andet aftales skriftligt.

Nøgleoplysninger

Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab er etableret som et anpartsselskab på adressen Ellinorsvej 38, 2920 Charlottenlund, CVR-nummer 38230441.

Vores kontaktoplysninger er:

Advokat Ole Borch:

Telefon +45 2518 3555. E-mail: mail@oleborch.com

Advokat Charlotte Elverdam:

Telefon: +45 2075 8330. E-mail: mail@charlotteelverdam.com

Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab har klientbankkonto nr. 2150 6893 171 752 i Nordea Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne hos Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne hos Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Inden vi påtager os en sag

Inden vi påtager os en sag om juridisk bistand undersøger vi i overensstemmelse med De Advokatetiske Regler, at der ikke foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt, som forhindrer, at vi kan påtage os sagen. Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab beskæftiger alene de to ovennævnte advokater Ole Borch og Charlotte Elverdam, og vi har begge stor indsigt i virksomhedens samlede klient- og sagsportefølje. Forud for enhver ny sag vurderer vi sammen, hvorvidt der foreligger en interessekonflikt. I bekræftende fald undlader vi at påtage os en sådan sag.

En aftale om juridisk bistand forhindrer ikke, at Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab med respekt af de til enhver tid gældende advokatetiske regler kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche.

Som alle advokater er vi omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Reglerne betyder, at vi har pligt til at indhente identitetsoplysninger om enhver klient. Vi anser klientens afgivelse af identitetsoplysninger, som et samtykke til, at vi kan videregive disse til andre i overensstemmelse med hvidvasklovgivningens regler.

Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab er også omfattet af EU’s databeskyttelsesregler og den supplerende danske lovgivning herom. Vi har i vores privatlivspolitik nærmere beskrevet, hvordan vi behandler klienters personoplysninger, se bilag 1.

Definition af sagen og dens omfang

I forbindelse med indgåelse af aftale om juridisk bistand drøfter vi med klienten de vigtigste elementer i den påregnede bistand, medmindre dette fremgår af sammenhængen. Sagen afgrænses i samarbejde med klienten. Hvis det ønskes – og altid over for forbrugere – gengiver vi afgrænsningen skriftligt i forbindelse med aftalens indgåelse. Samtidig oplyses om eksisterende muligheder for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp.

Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab optræder på grundlag af og i overensstemmelse med klientens anvisninger. Vi er berettiget til at nægte at efterkomme anvisningerne, hvis de efter vores opfattelse vil krænke lovgivningen eller andre regler, herunder de af domstolene og Advokatsamfundet fastlagte regler om “god advokatskik”.

Honorar og betaling

Honorar fastsættes på baggrund af forskellige parametre. Vi ser på den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med sagens løsning forbundne ansvar. Vores honorar er eksklusive eksterne omkostninger og udlæg. Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab er ikke forpligtet til at afholde udlæg på klientens vegne.

Hvis det ønskes – og altid over for forbrugere – giver vi et begrundet skriftligt overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

Normalt udsteder vi faktura, når sagen er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende sager afregnes à conto med passende intervaller, oftest månedsvis eller kvartalsvis, efter nærmere aftale. Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne 14 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling kan der beregnes morarenter efter rentelovens bestemmelser.

Normalt beder vi om forudbetaling af udlæg og omkostninger.

Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto og kan inklusive eventuelle renter anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt. Klienten faktureres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

Yderligere om klientmidler

Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab forvalter klientmidler efter de gældende regler herom. Alle beløb som indbetales til os indsættes på klientbankkonti i Nordea Bank AB for klientens regning og risiko. Tilskrevne renter tilfalder klienten. I det omfang indestående på klientkonti belastes med negative renter, er Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab ikke ansvarlig herfor.

Fortrolighed mv.

Alle medarbejdere hos Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab, som vi modtager i forbindelse med en sag, behandles som fortrolig. Denne fortrolighed gælder også efter sagens afslutning.

Fortrolighedsforpligtelsen gælder med forbehold for regler, som pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre f.eks. Advokatsamfundet.

Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.

Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab indestår ikke for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation, herunder kommunikation via e-mail, der foretages som led i sagens løsning.

Sagens afslutning

Klienten såvel som Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab kan til enhver tid bringe en aftale om juridisk bistand til ophør. Borch & Elverdam Advokatanpartsselskabs udtræden af en aftale vil ske i overensstemmelse med De Advokatetiske Regler. Hvis aftalen bringes til ophør, før sagen er fuldført, er Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til ophør.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med sagens afslutning. Vi opbevarer i øvrigt alene elektroniske filer og kun i op til fem år.

Klager

Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Klienten kan indbringe klager over vores rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet.

Klager til Advokatnævnet kan indgives til nævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via e-mail til klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol, som er tillagt enekompetence.

Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab anvender ikke klausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Alle vores advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring A/S. Som danske advokater rådgiver Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab alene om danske juridiske forhold. Hvis en sag involverer udenlandsk ret, anbefaler vi, at klienten antager relevant lokal juridisk bistand. Vores involvering i dele af en sådan sag skal ikke anses for rådgivning om udenlandske forhold.

Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, uanset om de er engageret med bistand fra os.
Vores klientmæssige økonomiske ansvar er begrænset til maksimalt DKK 15 millioner pr. sag. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.
Vores rådgivning er rettet til den konkrete sag, og den må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept.

Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab

Siden er opdateret d. 03.09.2018