Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik kan du se, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, når du er klient hos Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab.

  1. Dataansvarlig

Vi er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er:

Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab
Kochsvej 15, 1. tv.,
1812 Frederiksberg C
CVR-nummer: 38230441

  1. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

Når du er klient (eller kommende klient) hos Borch & Elverdam, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne give dig juridisk rådgivning og dermed opfylde den aftale, vi har indgået (eller har sigte på at indgå) med dig eller den organisation, du repræsenterer.

Vi behandler som udgangspunkt de personlige oplysninger, du selv har givet os, herunder identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger. Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke omfattet af EU’s databeskyttelsesforordning.

Retsgrundlaget for vores behandling til opfyldelse af aftaler om juridisk rådgivning er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår dig med, kan vi behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Som advokatvirksomhed er vi underlagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser, og vi vil derfor også behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, f.eks. navn, CPR-nr., pasnummer, etc. Vi behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven med henblik på at opfylde vores pligter efter denne lov. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål. Retsgrundlaget for denne behandling er hvidvaskloven.

Vi henviser i øvrigt til vores forretningsbetingelser.

  1. Modtagere

I begrænset omfang overlader vi dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, primært it-leverandører. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Borch & Elverdam Advokatanpartsselskabs vegne og i overensstemmelse med vores instruks.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan f.eks. være til politiet, SKAT, andre offentlige myndigheder, danske eller udenlandske domstole, voldgiftsretter, andre advokatvirksomheder, modparter i sager samt eksterne samarbejdspartnere, f.eks. undervisere.

I forbindelse med, at vi skal indsætte modtagne klientmidler på en klientkonto, har vi pligt til at videregive klientens identitetsoplysninger til det kontoførende pengeinstitut til brug for dettes opfyldelse af de pligter, der påhviler det efter hvidvaskloven.

  1. Tredjelande

Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

  1. Sikkerhed

Vi har fokus på beskyttelse af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer, der sikrer, at vi opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kodebeskyttet fil (Word eller PDF format).

  1. Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som er nævnt ovenfor. Særlige lovregler, f.eks. i bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Personoplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

  1. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med de undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Du kan også gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til at bede os om at berigtige dine personoplysninger eller om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold. Det gælder dog ikke, hvis vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Du kan som udgangspunkt anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, f.eks. i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor). Vi beder i så fald om, at du giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

  1. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik, f.eks. på baggrund af væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

  1. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder til f.eks. at få ændret eller slettet personlige oplysninger, er du velkommen til at skrive til os på adressen mail@charlotteelverdam.com.